Điều kiện và Điều khoản vận chuyển dành cho người gửi hàng – Landing pages – Lozi

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN VẬN CHUYỂN DÀNH CHO NGƯỜI GỬI HÀNG

LƯU Ý – Vui lòng đọc kỹ các điều kiện vận chuyển được quy định sau đây (“Điều Kiện Vận Chuyển”). Thông qua việc sử dụng dịch vụ vận chuyển được thực hiện thông qua chức năng Losend trên ứng dụng di động Lozi, Loship, Người Dùng xác nhận rằng đã đọc, hiểu, xác nhận, chấp nhận và đồng ý tuân thủ Điều Kiện Vận Chuyển này.

Điều Kiện Vận Chuyển này cấu thành một thỏa thuận mang tính pháp lý giữa Người Dùng và Công Ty Cổ phần Lozi Việt Nam, một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

Lozi bảo lưu quyền điều chỉnh, thay thế, sửa đổi và bổ sung Điều Kiện Vận Chuyển hoặc bất kỳ chính sách nào trong Điều Kiện Vận Chuyển này tại bất kỳ thời điểm nào khi xét thấy phù hợp với quy định của pháp luật. Các điều chỉnh, thay thế, sửa đổi và/ hoặc bổ sung của Điều Kiện Vận Chuyển hoặc các chính sách được quy định trong Điều Kiện Sử Dụng sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên https://loship.vn và/hoặc ứng dụng Lozi, Loship. Người Dùng đồng ý rằng Người Dùng sẽ có trách nhiệm thường xuyên tham khảo Điều Kiện Vận Chuyển và mọi sửa đổi cho dù có được xem xét bởi Người Dùng hay chưa cũng sẽ cấu thành một sự đồng ý và chấp thuận của Người Dùng đối với các sửa đổi này.

 1. Người dùng cam kết là Chủ sở hữu hoặc là đại diện ủy quyền của Chủ sở hữu đối với Hàng Hóa, có thẩm quyền đưa ra chấp nhận và đang chấp nhận những Điều Kiện Vận Chuyển này với tư cách là đại diện và thay mặt cho Chủ sở hữu của Hàng hóa.
 2. Người dùng đảm bảo rằng TÊN NGƯỜI NHẬN và THÔNG TIN LIÊN LẠC phải được thể hiện trong cột “Lưu ý cho Tài xế” trên ứng dụng khi yêu cầu dịch vụ.
 3. Người dùng bảo đảm rằng MIÊU TẢ của HÀNG HÓA phải được thể hiện trong cột “Lưu ý cho Tài xế”. Người dùng cam đoan và bảo đảm rằng miêu tả và chi tiết của hàng hóa là đúng, đầy đủ, và chính xác trên bất kỳ và mọi phương diện. Vì bất cứ lý do gì dẫn đến sự nghi ngờ về tính chuẩn xác của Miêu tả của Hàng hóa, Lozi, Loship có toàn quyền mở gói Hàng hóa và kiểm tra để xác nhận Miêu tả của Hàng hóa (ngoại trừ thư từ, tài liệu). Trước khi việc giao hàng được bắt đầu, Người Dùng phải thông báo cho Người Vận Chuyển bất kỳ lưu ý cụ thể nào cần được áp dụng khi bàn giao Hàng hóa dựa trên tính chất của hàng hóa đó.
 4. Lozi, Loship có quyền thay đổi Giá cước dịch vụ tùy theo từng thời điểm và công bố chính thức trên website và ứng dụng Lozi, Loship. Người Dùng chỉ phải thanh toán đúng số tiền hiển thị trên ứng dụng Lozi, Loship (bao gồm các khoản phụ phí), ngoài ra không có bất kỳ chi phí nào khác.
 5. Người Dùng cam kết tuân thủ tất cả các quy định pháp luật và các quy định liên quan đến tính chất, điều kiện, đóng gói, bàn giao, lưu trữ và vận tải Hàng hóa và Hàng hóa không có tính chất hoặc điều kiện bị cấm theo quy định của pháp luật, hàng hóa mang tính chất nguy hiểm, độc hại hoặc có nguy cơ cao.
 6. Trong mọi trường hợp, Hàng hóa phải có trọng lượng dưới 30 kg, kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao dưới 60*60*60cm và Hàng hóa đó không thuộc các mặt hàng sau: 

  • Hàng điện, điện tử, tiền, tem phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá trị như tiền, kim loại quý, vàng bạc, đá quý, đồ cổ và các loại tài sản tương tự….
  • Thuốc, băng đĩa, thú cưng và gia cầm, hàng thực phẩm tươi sống.
  • Vũ khí, đạn dược, các chất cháy nổ và các loại hàng bị cấm theo quy định của Pháp Luật.
  • Hàng hóa nguy hiểm, độc hại, có nguy cơ hư hỏng cao và/hoặc có khả năng phóng xạ.
 7. Trong trường hợp Người Vận Chuyển làm hỏng/mất hàng hoá thì số tiền bồi thường sẽ được xác định và xem xét trên cơ sở giá trị thực tế của Hàng hoá tại thời điểm xảy ra tổn thất nhưng không vượt quá 4,000,000 đồng (bằng chữ: bốn triệu đồng) cho mỗi vụ tổn thất.
 8. Đối với hàng hoá dưới dạng tài liệu, chứng từ, bản vẽ, các loại giấy tờ khác không phải là tem phiếu, trái phiếu và các loại giấy tờ có giá trị như tiền: giá trị bồi thường được xác định trên cơ sở chi phí phục hồi, tái tạo hàng hoá đó nhưng không vượt quá 1.000.000 đồng (bằng chữ: một triệu đồng) cho mỗi vụ tổn thất.
 9. Người gửi hàng hoá phải có trách nhiệm tuân thủ các quy định trong điều kiện vận chuyển này và có trách nhiệm phải hỗ trợ cung cấp các thông tin, hồ sơ, chứng từ theo yêu cầu trong trường hợp hàng hoá bị hư hỏng/mất để Lozi, Loship thực hiện các thủ tục đền bù. Tiền đề bù sẽ được thanh toán trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ các thông tin, hồ sơ, chứng từ hợp lệ.
 10. Hàng hoá, bưu gửi sẽ được chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu của Người Dùng tối đa 2 (hai) lần. Đối với hàng hoá người nhận huỷ, không nhận hàng, hoặc không thể liên lạc với người nhận, Lozi, Loship sẽ thông báo với Người Dùng và Người Dùng phải thanh toán thêm 100% cước vận chuyển ban đầu cho việc trả hàng. Đối với hàng hoá, bưu gửi mà người nhận từ chối nhận và người gửi cũng từ chối nhận lại hoặc không thể hoàn trả cho người gửi, bưu gửi bị từ chối nhận sẽ được xử lý theo quy định tại Thông tư liên tịch số 18/2005/TTLT-BTTTT-BTC ngày 17/7/2015 của Bộ Thông tin và Truyền Thông và Bộ Tài chính về hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận.
 11. Người Dùng phải đưa những chỉ dẫn đầy đủ và khả thi cho Người Vận Chuyển. Nếu những chỉ dẫn của Người Dùng không đầy đủ và khả thi, Người Vận Chuyển, trong phạm vi nghĩa vụ nỗ lực và cẩn trọng cao nhất, phải thông báo cho Người Dùng biết về việc này.
 12. Ngoại trừ trường hợp Người Vận Chuyển đồng ý bằng văn bản sẽ thực hiện việc đóng gói Hàng hóa, Người dùng phải cam đoan và bảo đảm rằng Hàng hóa đã được chuẩn bị, đóng gói, sắp xếp và ghi chú một cách đầy đủ và phù hợp, và cam đoan và bảo đảm rằng việc chuẩn bị, đóng gói, sắp xếp, dán nhãn và ghi chú đó là phù hợp với bất kỳ hoạt động hoặc giao dịch nào ảnh hưởng đến Hàng hóa và các đặc tính của Hàng hóa.
 13. Người Dùng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc chậm dỡ hàng hoặc thất thoát, thiệt hại, vấy bẩn, ô nhiễm hoặc tịch thu trước, trong hoặc sau quá trình vận chuyển hàng hóa (bao gồm nhưng không giới hạn thùng chứa hàng) hoặc đối với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào được đề cập đến trong đây bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi Người Dùng hoặc bất cứ cá nhân, tổ chức nào là người lao động, người đại diện hoặc nhà thầu độc lập nhân danh hoặc đại diện cho một trong những cá nhân, tổ chức này.
 14. Người Dùng phải chịu toàn bộ nghĩa vụ và trách nhiệm đối với tổn thất, cưỡng chế của cơ quan nhà nước đối với Hàng hóa hoặc các hư hại gánh chịu bởi Người Vận Chuyển hoặc bất kỳ bên thứ ba nào như là hậu quả của việc vi phạm những Điều Kiện Vận Chuyển.
 15. Để sử dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát được cung cấp bởi Lozi, Loship được quy định trong Điều Kiện Vận Chuyển này, các dữ liệu cá nhân của Người Dùng có thể sẽ được yêu cầu cung cấp cho Lozi, Loship. Người Dùng phải cam đoan và bảo đảm về tính chính xác và còn hiệu lực của những dữ liệu cá nhân được cung cấp này.
 16. Người Dùng đồng ý cho phép Lozi, Loship sử dụng dữ liệu cá nhân của mình (bao gồm tên, số liên lạc, thư điện tử và địa chỉ) và chuyển giao những dữ liệu này đến Người Vận Chuyển phục vụ cho mục đích cung cấp dịch vụ. Người Dùng đồng thời cũng cho phép Lozi, Loship được tự do chuẩn bị, thu thập, lưu trữ và cập nhật dữ liệu cá nhân trong phạm vi và thời gian cần thiết trong quá trình Lozi, Loship cung cấp dịch vụ ứng dụng.
 17. Người Dùng đồng ý và chấp nhận rằng việc chuẩn bị, thu thập, lưu trữ, sử dụng và truyền tải dữ liệu cá nhân của mình của Lozi, Loship là tuân theo Chính sách Bảo mật và Thu thập Dữ liệu Cá Nhân (Chính sách Bảo mật) được công bố và cập nhật định kỳ trên trang thương mại điện tử của Lozi, Loship. Người Dùng cũng chấp nhận đọc và hiểu rõ Chính sách Bảo mật trước khi đồng ý với các Điều Kiện Vận Chuyển.
 18. Người Vận Chuyển sẽ thực hiện các nỗ lực phù hợp với tình hình để chuyển giao Hàng hóa theo lịch trình và khung thời gian đã dự tính, lưu ý rằng khung thời gian này là ước lượng và có thể không chính xác trong các điều kiện có yếu tố bất khả kháng như giao thông, thời tiết, thiếu hụt năng lượng, bạo động, đình công… Lozi, Loship sẽ không phải chịu trách nhiệm, trong bất kỳ trường hợp nào, cho sự thất thoát hoặc hư hại xảy ra do việc chậm trễ giao Hàng hóa.
 19. Người Dùng không được, dưới mọi hình thức, sử dụng ứng dụng Lozi, Loship hoặc dịch vụ của Lozi, Loship để cam kết, thực hiện, xúi giục, thúc đẩy hoặc hỗ trợ bất kỳ hoạt động phi pháp hoặc buôn bán hàng hóa phi pháp nào hoặc vi phạm bất kỳ quyền lợi hoặc bảo mật hợp pháp của bất cứ người nào bao gồm cả hành vi theo dõi và quấy rối người khác.
 20. Người Dùng không được sử dụng ứng dụng Lozi, Loship để sản xuất hoặc phổ biến quảng cáo, thư rác hoặc bất cứ loại hình tin nhắn nào có thể làm phiền người khác.
 21. Người Dùng không được thực hiện các hành vi nào gây nên việc chậm trễ, hư hỏng hoặc phá hoại hoạt động của ứng dụng Lozi, Loship hoặc máy chủ hay mạng lưới liên kết của ứng dụng Lozi, Loship.
 22. Người Dùng không được thực hiện các hành vi sai trái trong việc sử dụng ứng dụng Loship bao gồm cả việc sử dụng ứng dụng Lozi, Loship dưới tên của người khác. Người Dùng đồng thời không được sử dụng ứng dụng Lozi, Loship trong thiết bị của người khác mà chưa được sự cho phép.
 23. Lozi, Loship không cam kết, đảm bảo hoăc cam đoan rằng các công nghệ, ứng dụng hoặc dịch vụ khách hàng của mình sẽ sử dụng rộng rãi được trên các thiết bị điện thoại, máy tính, máy tính bảng hoặc thiết bị khác của Người Dùng.
 24. Lozi, Loship không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự thất thoát, hư hại, khiếu nại hoặc phí tổn nào bao gồm các thất thoát hoặc hư hại gián tiếp hoặc ngẫu nhiên cho thiết bị di động hoặc các ứng dụng trên thiết bị này của Người Dùng xảy ra do việc cài đặt hoặc sử dụng ứng dụng Lozi, Loship.
 25. Không bên nào phải chịu trách nhiệm với bên còn lại hoặc bị xem là vi phạm Điều Kiện Vận Chuyển này vì lý do Bên đó chậm trễ hay không thực hiện được bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Điều Kiện Vận Chuyển, nếu sự chậm trễ hay việc không thực hiện được là do một sự kiện Bất Khả Kháng, với điều kiện là Bên đó sẽ (i) ngay khi có thể, gửi thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại về chi tiết sự kiện Bất Khả Kháng, mức độ ảnh hưởng và lý do mà Bên đó không thể hoàn thành hay thực hiện các nghĩa vụ của mình và dự kiến thời gian mà Bên đó bị gián đoạn không thể thực hiện hoặc hoàn thành được các nghĩa vụ của mình; và (ii) ngay lập tức tiến hành và tiếp tục thực hiện tất cả các hành động trong khả năng của mình nhằm giảm thiểu thời gian ảnh hưởng và hậu quả của sự kiện Bất Khả Kháng đối với bên đó. Vì mục đích của quy định này, “Bất Khả Kháng” có nghĩa là bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của một bên, ảnh hưởng đến hoạt động và khả năng của bên chịu ảnh hưởng trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Áp Dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các sự kiện thiên tai, bạo động hoặc bất ổn dân sự, chiến tranh hoặc xung đột vũ trang, tình huống khẩn cấp mức độ quốc gia hoặc địa phương, hành động hoặc không hành động của chính phủ, xung đột lao động các loại (không liên quan đến các nhân viên của bên chịu ảnh hưởng), hỏa hoạn, lũ lụt, sét đánh, cháy nổ, sụt lún, khí hậu khắc nghiệt và các kiện cáo hoặc cản trở của cá nhân hay tổ chức mà nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của bên đó; và “Bất Khả Kháng” khi được áp dụng cho Lozi, Loship sẽ bao gồm cả khủng hoảng đường truyền internet và bất kỳ sự cố kỹ thuật ngoài kiểm soát nào mà có thể ảnh hưởng đến hệ thống kỹ thuật hỗ trợ việc vận hành thông thường của ứng dụng Lozi, Loship.
 26. Người Dùng phải chấp nhận một cách đầy đủ và vô điều kiện nội dung hiện hành của các Điều Kiện Vận Chuyển cho từng lần sử dụng Dịch Vụ.
 27. Những Điều Kiện Vận Chuyển này sẽ được điều chỉnh bởi Pháp luật Việt Nam và Người Dùng được quyền đệ trình lên cơ quan thực thi pháp luật của Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.